Algemene voorwaarden

1) Algemene voorwaarden

2) privacy-en cookieverklaring

 1. Algemeen
"Transgender Styling" is gevestigd in de Bilt en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 51275252.
1.1. De hieronder genoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en transacties tussen "Transgender Styling" en haar opdrachtgevers. "Transgender Styling" accepteert geen Algemene Voorwaarden van een andere partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
1.2. Indien een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.
1.3. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst bij "Transgender Styling".

2. Tarieven
2.1. Alle tarieven en prijzen specifiek bedoeld voor particulieren zijn inclusief 21% BTW.
Voor zakelijke overeenkomsten zal desgewenst door "Transgender Styling" een offerte worden uitgebracht op basis van tarieven exclusief 21% BTW.
2.2. "Transgender Styling" kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze dienst geldt, of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Bij het per uur boeken van een visagist/stylist geldt het uurtarief.
2.3. Het eerste overschreden uur in overeenstemming met het contract zal worden geboekt als overuur en gefactureerd worden als het basis uurtarief. Eventuele bijkomende overuren zullen eveneens worden gebaseerd op het standaard uurtarief echter met bijtelling van 50%.
2.4. Voor werkzaamheden van de visagist/stylist tussen 24:00 en 08:00 uur zal "Transgender Styling" 200% van het basis uurtarief berekenen.

3. Reiskostenvergoeding
3.1. De door "Transgender Styling" gemaakte reiskosten voor haar werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op gemaakte openbaar vervoerskosten of in het geval van reizen met de auto een kilometervergoeding a €0,50 per kilometer.
3.2. De door "Transgender Styling" gemaakte parkeerkosten voor haar werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever.
3.3 Reiskosten voor werkzaamheden in het buitenland zijn tevens volledig voor de rekening van de opdrachtgever inclusief eventuele kosten voor overnachtingen in een hotel, eten en drinken tenzij schriftelijk anders overeengekomen door opdrachtgever en "Transgender Styling".

4. Totstandkoming en inhoud overeenkomst
4.1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van "Transgender Styling" aanvaardt.
4.2. De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend. Aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
4.3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1. "Transgender Styling" zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
5.2. "Transgender Styling" is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat "Transgender Styling" is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens.

6. Betaling
6.1. Betaling van het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuur plaats te vinden.
6.2. Opdrachten die 14 dagen of korter voorafgaand aan de datum van uitvoering geboekt worden dienen direct of uiterlijk voorafgaand aan de uitvoering te worden voldaan.
6.3. Facturen worden verzonden voor aanvang van de opdracht. 
6.4. Bij het afzeggen van een gemaakte afspraak binnen 24 uur (om wat voor een reden dan ook) wordt deze volledig in rekening gebracht. 
6.5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het gehele factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.
6.6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die "Transgender Styling" moet maken ter inning van het door wederpartij aan haar verschuldigde, komen ten laste van opdrachtgever.

7. Overmacht
7.1. In geval van overmacht waaronder ziekte of ongeval kan "Transgender Styling" te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast.
7.2. Indien "Transgender Styling" door overmacht haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde tijd op te schorten, zulks te haar keuze.
7.3. In geval van overmacht kan de opdrachtgever "Transgender Styling" niet tot schadevergoeding aanspreken.

8. Reclamaties
8.1. Reclamaties dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen, na de datum van de plaatsgevonden opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij "Transgender Styling" te worden ingediend.

9. Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst
9.1. Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door "Transgender Styling" gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoedt worden.
9.2. Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot de 60e dag vóór de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd.
9.3. Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a) Bij annulering vanaf de 60e dag tot de 30e dag voor de opdracht 35%.
b) Bij annulering vanaf de 30e dag tot de 21e dag voor de opdracht 60%.
c) Bij annulering vanaf de 21e dag tot de 14e dag voor de opdracht 80%.
d) Bij annulering vanaf de 14e dag voor de opdracht dient de opdrachtgever de totale factuur alsnog te voldoen.

10. Aansprakelijkheid en schade
10.1. "Transgender Styling" sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van "Transgender Styling" en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan "Transgender Styling" kunnen worden toegerekend.
10.2. Schade aan opdrachtgever door "Transgender Styling": "Transgender Styling" is niet aansprakelijk voor schade die aan opdrachtgever of derden wordt toegebracht door "Transgender Styling", tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van "Transgender Styling".
10.3 "Transgender Styling" is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van "Transgender Styling" aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan "Transgender Styling" toegerekend kunnen worden;
10.4 Indien "Transgender Styling" aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van "Transgender Styling" beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
10.5. De opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie met betrekking tot overgevoeligheid of mogelijke allergische reacties op producten of diensten van "Transgender Styling", ook als hier niet uitdrukkelijk naar is gevraagd door "Transgender Styling". "Transgender Styling" zal naar eer en geweten rekening houden met deze informatie en waar nodig overleg plegen met de opdrachtgever over het toepassen van enig product of dienst in relatie tot de overgevoeligheid of allergische reactie. Desalniettemin kan "Transgender Styling" nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade of allergische reacties/uitslag of gevolgen hiervan in de ruimste zin van het woord tenzij sprake is van grove nalatigheid.

11. Klachten
11.1. De voorwaarde van het erkennen van een klacht jegens "Transgender Styling", is dat de klacht gegrond moet zijn en dat de opdrachtgever de klacht stelt onder opgave van redenen en zo nodig bewijst.

12. Geschillenregeling
12.1. De rechter in de vestigingsplaats van "Transgender Styling" is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft "Transgender Styling" het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
12.2. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
12.3. Op elke overeenkomst tussen "Transgender Styling" en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

13. Wijziging, uitleg en vindplaats van deze voorwaarden
13.1. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de internetsite van "Transgender Styling" te weten www.transgenderstyling.nl.
13.2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
13.3. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 14. Privacy- en cookieverklaring
14.1 Door met bovenstaande voorwaarden akkoord te gaan accepteerd u ook de privacy verklaring van "Transgender Styling".